การจัดการองค์ความรู้

(Knownledge Management)

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย

 

แหล่งความรู้ภายนอก
งานวิจัย
การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
บทความวิชาการเผยแพร่
ความรู้จากการประชุมอบรม สัมมนา
สื่อความรู้ (ภาพ เสียง วิดีโอ เอกสาร)
คู่มือและแนวทางปฏิบัติ
สารสนเทศ IT&HOSXP

คณะกรรมการสารสนเทศ
Copyright @ 2018 Nikhomkhamsoi Hospital
กลับหน้าหลัก