เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล
เบอร์โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 042-681324 แพทย์แผนไทย 124
เบอร์โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 042-681325 งานผู้ป่วยในสามัญ 125
เบอร์ (FAX) (อยู่ในบริหาร) 042-638359 โรงครัว 127
งานธุรการ 101 ป้อมยาม 128
งานการเงิน 126 ฝ่ายทันตสาธารณสุข 131
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 113 งานสุขาภิบาลฯ 132
งานชันสูตร 104 สมุนไพรแม่บ้าน ชั้น 3 133
ศูนย์คอมฯ 105 กลุ่มการพยาบาล 135
ห้องบัตร 106 งานผู้ป่วยในพิเศษ 136
ศูนย์เคลม 107 โรงซักฟอก 137
ห้องตรวจ 1 108 คลังยา 138
ห้องตรวจ 2 109 ตึกเบาหวาน 140
ห้องตรวจ 3 110 เอกซเรย์ 141
งานผู้ป่วยนอก(หน้าห้องตรวจ) 111 ตึกเบาหวาน(ห้องแพทย์ตรวจ) 147
งานผู้ป่วยนอก(จุดซักประวัติ) 145 งานพัสดุ 142
ฝ่ายเภสัชฯ 112 งานกายภาพบำบัด 143
ฝ่ายส่งเสริม(PCU) 114 งานซ่อมบำรุง 144
ห้องพักแพทย์ 115 จุดคัดกรอง 150
ห้องผ่าตัด 116 ห้องฝังเข็ม 151
ห้องคลอด 117 ศูนย์เปล 152
ห้องพิเศษ 1 118 ประชาสัมพันธ์ 103 , 0
ห้องพิเศษ 2 119 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 166
ห้องพิเศษ 3 120    
ห้องพิเศษ 4 121    
ห้องพิเศษ 5 122    
ห้องพิเศษ 6 (ห้องแยกโรค) 123    

 

     
คณะกรรมการสารสนเทศ 
     
Copyright @ 2015 Nikhomkhamsoi Hospital