ข้อแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับบริการ

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 
   
         
   

เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการเข้ารับบริการ และป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยผิดคน มีข้อแนะนำในการเข้ารับบริการ ได้แก่

 
       
   

 
    กรณี เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี หรือ ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้นำเอกสารดังนี้ มายื่น  
      1.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับชาวต่างประเทศ ใช้ PASSPORT  
      2.บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (ถ้ามี)  
      3.บัตรนัด (ถ้ามี)  
         
    กรณี เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไปที่ถ่ายบัตรประจำตัวประชนแล้ว หรือ ผู้ใหญ่ ขอให้นำเอกสารดังนี้ มายื่น  
      1.บัตรประจำตัวประชาชน พระภิกษุ อาจใช้ "หนังสือใบสุทธิ" สำหรับชาวต่างประเทศ ใช้ PASSPORT  
      2.บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย (ถ้ามี)  
      3.บัตรนัด (ถ้ามี)  
     
   
   

 
      1.ยื่นบัตรประจำตัวประชน และเอกสารอื่นๆ ตาม เอกสารแสดงตน ต่อ พยาบาลคัดกรองที่โต๊ะคัดกรองที่ตั้งอยู่หน้าห้องบัตรหรือหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  
       
      2.ยื่นเอกสารและบัตรคิว ต่อ เจ้าหน้าที่เช็คสิทธิรักษาพยาบาล ที่อยู่โต๊ะหน้าห้องบัตร  
      3.นั่งลง วัดความดันโลหิต ณ โต๊ะคัดกรอง โดยสอดแขนเข้าไปในเครื่องวัดให้ข้อศอกพ้นขอบ รูเครื่องวัดพอดี และกด ปุ่มสีฟ้าข้างเครื่องวัด รอจนเครื่องวัดทำงานเสร็จ  
      4..รับกระดาษแผ่นเล็กๆที่พิมพ์ ออกมาจากเครื่องวัดความดันโลหิต  
      5.เดินไปเข้ารับบริการ ณ จุดหรือห้อง ตามที่พยาบาลคัดกรองหรือเจ้าหน้าที่ห้องบัตรแจ้ง  
      หมายเหตุ : กรณีไม่พบพยาบาลคัดกรอง ให้ยื่นเอกสารที่ห้องบัตร แทน  
         
     
   
         
         
   
         

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 105

Copyright © 2015 Nikhomkhamsoi Hospital. All rights Reserved